برای اولین بار؛ دسترسی مهندسان به کلیه اطلاعات دستور نقشه های ورودی به سازمان
1401/06/23
با دستور ریاست سازمان یکی از مطالبات همواره مهندسان عضو سازمان محقق شد ادامه مطلب
آغاز اجرای طرح ساماندهی خدمات طراحی از هشتم شهریورماه ۱۴۰۱
1401/06/03
حق الزحمه خدمات طراحی طبق الگوریتم ارائه شده در سایت سازمان به حساب طراحان واریز و بلوکه میشود ادامه مطلب