تفاهم نامه مشارکت و همکاری میان سازمان نظام مهندسی ساختمان و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به امضا رسید
1399/07/01

همکاری و مشارکت در زمینه های آموزشی، علمی، مطالعاتی و با در نظر گرفتن ظرفیت و امکانات موجود و بهره برداری از توانمندی های علمی و تخصصی طرفین از جمله اهداف این تفاهم نامه است

ادامه مطلب
تفاهم نامه آموزش پیمانکاران نظام فنی و اجرایی میان سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز به امضا رسید
1399/06/29

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز پیش از این در تاریخ 97/04/24 مجوز آموزش دوره های آموزشی مصوب شورای فنی استان را کسب کرده بود

ادامه مطلب
تفاهم نامه همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز با مرکز معاینه فنی ساختمان استان البرز
1399/05/28

همکاری در ارایه خدمات تخصصی و اجرای پژوهش های مشترک از مفاد این تفاهم نامه است

ادامه مطلب